Honoráře

Cenová strategie

Naším cílem není být nejlevnější ze všech (jsme většinou dražší než běžní znalci/experti) a nejsme ani nejdražší (podstatně dražší než my jsou veřejnoprávní znalecké ústavy a mezinárodní poradenské společnosti), cenově jsme celkově vyšší střed. Snažíme se tak poskytovat (mezinárodní) kvalitu za rozumnou cenu. Hodinové sazby jsou podle náročnosti posouzení od 500,- Kč/hod. za pomocnou činnost, od 1.000,- Kč/hod. za inženýrskou činnost, od 1.500,- Kč/hod. za běžnou znaleckou činnost a od 2.000,- Kč/hod. za znaleckou činnost v mezinárodních arbitrážích.

Přirážky honoráře

Přirážky k základní ceně (doložky)

 • znalecká doložka: běžný písemný výstup má charakter stručné písemné konzultace či stručnějšího písemného dobrozdání – za podrobnější písemný znalecký posudek opatřený navíc znaleckou doložkou účtujeme přirážku, před soudem využitelné jako nezávislé svědectví odborníka, soud může na základě tohoto posudku rozhodnout – účtujeme přirážku 25 %
 • doložka podle §127a o.s.ř.: písemný znalecký posudek navíc s doložkou podle §127a o.s.ř. a případnou naší výpovědí před soudem vč. přípravy na tuto výpověď, na takovýto posudek se pohlíží jakoby ho objednal soud – účtujeme přirážku 50 %
 • rozhodčí doložka: písemný znalecký posudek opatřený rozhodčí/arbitrážní doložkou – využitelné jako vymahatelný exekuční titul stejné právní váhy jako rozsudek soudu – účtujeme přirážku 100 % (resp. +75 % ke znalecké doložce)

Přirážky k základní ceně s doložkami (dodatečné přirážky a DPH):

 • expresní: obvyklá doba zhotovení ústního či písemného posudku běžného rozsahu je 20 pracovních dní od předání objednávky a zaplacení zálohy, kratší doba je považována za expresní – účtujeme přirážku 500 Kč za každý den méně
 • zajištění podkladů: zajištění podkladů na úřadech (např. na katastrálním či stavebním úřadě) – účtujeme hodinovou sazbu 500 Kč/hod. za ušlý čas
 • elektronizace podkladů: naskenování podkladů do formátu pdf – účtujeme 50 Kč/stránku A4
 • další výtisk: běžný počet výtisků je 2 až 3 ks – u každého dalšího výtisku navíc účtujeme 20 Kč/stránku A4
 • DPH: jsme plátci DPH ve výši 21 % – účtujeme přirážku 21 %
 • doprava a ubytování: doprava je po Česku v ceně, pokud je nutné se v místě posouzení ubytovat – účtujeme podle cen ubytování v daném místě

Dodací podmínky

 • Místní šetření: Součástí našeho honoráře je max. jedna prohlídka či schůzka k nemovitosti – další prohlídka/schůzka je za příplatek 5.000,-Kč+DPH. Destruktivní sondy nejsou běžnou součástí posudku, pokud není dohodnuto jinak (v případě udělání destruktivních sond zajišťuje a hradí uvedení nemovitosti do původního stavu objednatel posudku). Termín místního šetření nabízíme zpravidla do 10 pracovních dnů od poptávky.
 • Termín dokončení posudku: Obvyklá doba zhotovení posudku je 25 pracovních dní od písemné objednávky, složení zálohy, místního šetření a předání všech důležitých podkladů, nicméně záleží také na rozsahu a úplnosti podkladů a složitosti zadání.
 • Fotodokumentace: Součástí posudku je barevná fotodokumentace, velkoformátová (dvě fota na stranu A4), s vysokým rozlišením, focená kvalitní širokoúhlou (digitální) zrcadlovkou a vytištěná špičkovou barevnou laserovou tiskárnou s vysokým rozlišením na kvalitním papíře.
 • Počet výtisků písemných posudků: Standardně dodáváme 2 až 3 kompletní barevné výtisky vč. případné barevné fotodokumentace. Písemný posudek má na přední straně průhlednou folii, na zadní straně tvrdý karton z bílého papíru, na levé straně má posudek dva otvory od děrovačky pro možné vsunutí do šanonu a pro znaleckou šňůru z trikolóry. Šňůra z trikolóry je na poslední straně posudku opatřena naší pečetí vytlačenou do červeného/purpurového pečetního vosku, což současně znemožňuje rozešití posudku.
 • Předání posudku: Po dokončení našeho posudku Vám bude námi předána předběžná verze tohoto posudku, aby jste měli evidenci o tom, že tento posudek byl dokončen, je v řádné kvalitě a odpověděl v závěru stručně a srozumitelně na Vámi zadané otázky. Zmíněná předběžná verze posudku Vám bude zaslaná v příloze mailu ve formátu pdf nebo bude možné ji vyzvednout na chráněné internetové adrese, případně bude předána na CD/DVD/FD. Následně nám můžete ve lhůtě 5 pracovních dnů sdělit své případné připomínky k této zaslané předběžné verzi posudku – tyto připomínky by měly být sděleny jednorázově (pokud nejsou, pak po jejich zapracování nemusí být námi posudek znovu celý kontrolován). Zasláním předběžné verze našeho posudku, resp. zapracováním Vašich případných připomínek do této verze, nám vzniká nárok na zaplacení celého dohodnutého honoráře za tento posudek, pokud posudek ve lhůtě 5 pracovních dnů neodmítnete z důvodu, že posudek není dokončený, není kvalitní či neodpověděl v závěru stručně a srozumitelně na Vámi zadané otázky. Vytištěná a podepsaná konečná verze tohoto posudku Vám bude vydána po zapracování Vašich případných připomínek, opravách zjištěných obsahových či grafických nepřesností a po uhrazení celého našeho honoráře. Přijetím naší nabídky se zavazujete, že dokud neuhradíte celý náš honorář, tak tento posudek nebudete nijak používat (vyjma jeho kontroly), pokud mezi námi není písemně dohodnuto něco jiného. Pokud není uvedeno jinak, nejsou součástí našeho honoráře za tento posudek jakákoliv naše případná ústní či písemná vyjádření ke stanoviskům/posudkům různých stran k tomuto našemu posudku (či k jiným souvisejícím stanoviskům či posudkům).
 • Doručení hotového posudku: Doporučeně poštou anebo doručení messengerem (obojí je již v ceně posudku).
 • Splatnost honoráře:
  -½ celkového honoráře jako záloha (záloha je nevratná – pokrývá naše náklady na přípravné práce, shromáždění a prostudování podkladů a vytvoření nepsaného konceptu posudku). Práce na posudku mohou započít až po složení zálohy a záloha musí být připsána na náš bankovní účet před první prohlídkou nemovitosti.
  -½ celkového honoráře jako doplatek při předání vytištěného posudku (nejpozději po uplynutí 5 pracovních dnů od obdržení předběžné verze našeho posudku, pokud k němu nejsou připomínky, resp. po uplynutí 15 pracovních dnů, pokud k němu jsou připomínky a připomínky byly námi do 10 pracovních dnů zodpovězeny).
  Nedodržení lhůty doplatku je zatíženo úrokem z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 • Bankovní účet: Zálohu i doplatek prosím posílejte na náš bankovní účet č. 2787003/5500 (zálohovou či doplatkovou fakturu zasíláme jen na vyžádání, spolu s vytištěnými posudky pak předáváme i vytištěné daňové doklady k záloze i doplatku).
 • Podklady:
  -všechny listinné podklady musí být předány vytištěné i v elektronické formě ve formátu word, excel či pdf (jinak za jejich převod do el. podoby účtujeme příplatek 50 Kč/stránku A4) – u menšího počtu listin stačí jen jejich předání v elektronické formě
  -všechny listinné podklady co máte k dispozici k danému případu (k podkladům také viz Služby)

Předběžná kalkulace honoráře

(Podrobná charakteristika jednotlivých služeb je v části menu Služby.)

Typ činnosti Výměra
(čas/počet)
Jednotková cena v Kč Doložky
(+25%/+50%/+100%)
Minimální honorář v Kč Expresní přirážka (500 Kč/den) - vyplňte počet dnů méně než 15 Zajištění podkladů (500 Kč/hod.) - vyplňte odhad počtu hodin Elektronizace podkladů (50 Kč/A4) Honorář celkem vč. 21% DPH a přirážek
Vady
Pasporty
Počet snímků (pohledů)
100
Znalecká doložka
Doložka podle §127a
Rozhodčí doložka
5000
Další výtisk
Termosnímky
Počet snímků (míst měření)
1000
Znalecká doložka
Doložka podle §127a
Rozhodčí doložka
5000
Další výtisk
Posudky konstrukcí
Počet vad
1000
Znalecká doložka
Doložka podle §127a
Rozhodčí doložka
5000
Další výtisk
Posudky mikroklimatu - tepelně-vlhkostního a odérového
Počet míst měření
2000
Znalecká doložka
Doložka podle §127a
Rozhodčí doložka
5000
Další výtisk
Posudky mikroklimatu - rozšířené (za každou oblast)
Počet posuzovaných oblastí (vynásobte počtem míst měření)
1000
Znalecká doložka
Doložka podle §127a
Rozhodčí doložka
5000
Další výtisk
Ocenění
Úřední ocenění
Podlahová plocha v m2
50
Znalecká doložka
Doložka podle §127a
Rozhodčí doložka
5000
Další výtisk
Rozpočty
Podlahová plocha v m2
50
Znalecká doložka
Doložka podle §127a
Rozhodčí doložka
5000
Další výtisk
Zhodnocení
Podlahová plocha v m2
50
Znalecká doložka
Doložka podle §127a
Rozhodčí doložka
5000
Další výtisk
Obvyklost nájmu
Podlahová plocha v m2
75
Znalecká doložka
Doložka podle §127a
Rozhodčí doložka
5000
Další výtisk
Tržní ocenění
Podlahová plocha v m2
100
Znalecká doložka
Doložka podle §127a
Rozhodčí doložka
5000
Další výtisk
Vady a ocenění
Asistence
Předpokládaný čas po 5 min.
1500 Kč/hod.
(125 Kč/5 min.)
3000
Další výtisk
Konzultace ústní
Předpokládaný čas po 5 min.
1500 Kč/hod.
(125 Kč/5 min.)
1500
Další výtisk
Konzultace písemné
Předpokládaný čas po 5 min.
1500 Kč/hod.
(125 Kč/5 min.)
2000
Další výtisk
Analýza využití
Podlahová plocha v m2
50
Znalecká doložka
Doložka podle §127a
Rozhodčí doložka
5000
Další výtisk
Inspekce - základní
Podlahová plocha v m2
100
Znalecká doložka
Doložka podle §127a
Rozhodčí doložka
5000
Další výtisk
Inspekce - rozšířená (za každou oblast navíc k inspekci základní)
Počet posuzovaných oblastí (vynásobte podlahovou plochou)
20
Znalecká doložka
Doložka podle §127a
Rozhodčí doložka
1000
Další výtisk

Předběžná cena posudku

Doprava a ubytování

Adresa posuzované nemovitosti
Cíl posudku (znalecné otázky)
Účel posudku (soudní spor apod.)
Požadovaný termín dokončení posudku
Zasílané podklady
Objednatel posudku