Profil

Vady a ocenění nemovitostí

Stručný profil

Garantujeme Vám následující skutečnosti týkající se našich služeb:

 • Profese: Ve vyspělých zemích patří soudní znalci (forenzní inženýři) mezi svobodné profese a ke špičce v poradenské oblasti, což se snažíme naplnit i při naší činnosti.
 • Důvěryhodnost: Jsme zapsáni v seznamu znaleckých kanceláří Ministerstva spravedlnosti pro vady i ocenění nemovitostí.
 • Působnost: Jako jedna z mála našich znaleckých kanceláří můžeme posuzovat vady staveb a současně je i oceňovat.
 • Zkušenosti: Již více než 20 let vypracováváme a obhajujeme posudky komplikovaných případů pro česká i mezinárodní soudní a rozhodčí řízení.
 • Kvalita: Každý posudek je min. 3x zkontrolován a to 3 našimi zaměstnanci.
 • Preciznost: Každá písemná zpráva je před její kompletací zaslána klientu a upřesňována, většinou v součinnosti s advokáty klienta, což mnohdy zabere více času než vypracování samotné zprávy.
 • Vybavení: Trvale investujeme do měřících přístrojů a do vybavení naší kanceláře.
 • Odbornost: U českých soudů bývají naše posudky zpravidla konečným podkladem pro rozhodnutí soudu. Naše práce splňuje i mezinárodní kritéria – mj. jsme zpracovávali posudky pro arbitrážní soudy ve Vídni, Curychu a Londýně.
 • Nezávislost: Nemáme další podnikatelské aktivity, nedržíme žádné investorské pozice související s posuzovaným majetkem a nejsme nikterak provázáni (finančně, právně či personálně) s jinými společnostmi. Skutečná nezávislost + skutečná odbornost = nezávislá odbornost.

Podrobný profil

 • Historie. Společnost Jokl Appraisal vznikla v roce 1993 jako sdružení, později se změnila na v.o.s. V roce 1998 jsme byli zapsáni do seznamu znaleckých ústavů vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR, když od roku 2021 se soukromoprávní znalecké ústavy přeměnily na znalecké kanceláře. Členstvím v Britisch Chamber of Commerce a dodržováním jejího etického kodexu jsme se od roku 2004 přihlásili k dodržování určitých hodnot při naší činnosti.
  V roce 2012 jsme splnili nové přísnější požadavky Ministerstva spravedlnosti na znalecké ústavy a rovněž dokončili náročnou rekonstrukci naší kanceláře (fotky z ní běhají na titulní straně této internetové prezentace), kdy jsme se snažili zachovat všechny původní hodnotné prvky interiéru z doby první republiky a vhodně je doplnit o současné high-tech technologie.
  V roce 2014 jsme vytvořili i novou korporátní identitu, jejíž součástí je i nová webová prezentace (kterou právě prohlížíte) – rovněž jsme naše staré dobré logo vyměnili za současné, přičemž jsme se snažili zachovat původní myšlenku starého loga, tj. písmeno A jako kružítko (které se navíc v novém logu i usmívá). V roce 2015 jsme nakoupili nové auto s pohonem všech kol (abychom se k Vám lépe dostali) a několik sad nových měřicích přístrojů (abychom vše lépe změřili).
 • Komplexnost. Poskytujeme komplexní posouzení nemovitostí, tj. od analýzy jejich technických parametrů, přes posouzení interního mikroklima, až po jejich tržní ocenění (blíže viz Služby). O komplexní přístup se snažíme i v tom smyslu, že se při každém posouzení nemovitosti (u jakékoliv naší služby) snažíme vnímat všechny tři dimenze nemovitosti: technickou, právní a ekonomickou.
 • Zkušenosti. Všechny naše služby poskytuje odborník s min. magisterským stupněm VŠ vzdělání. Naši práci garantují partneři kanceláře, kteří mají minimálně VŠ vzdělání doktorského stupně a jsou předními odborníky s více než 20-letými zkušenostmi v dané oblasti, kteří publikují doma i v zahraničí knihy a články týkající se posuzování nemovitostí (blíže viz Kvalifikace). Pravidelně zpracováváme posudky pro mezinárodní klientelu z Německa, Rakouska, Spojených států, Anglie, Ruska, Španělska, Itálie apod. Naši zaměstnanci si soustavně zvyšují odbornost studiem a účastí na odborných seminářích.
 • Zdroje. Odebíráme několik internetových periodik publikujících odborné články se zaměřením na stavebnictví a nemovitosti. Máme také rozsáhlou databázi vlastních posudků a odborných publikací.
 • Kvalita. Při zpracování našich posudků se snažíme o pečlivost v každém slově a detailu posudku. Při prohlídkách posuzovaných nemovitostí využíváme širokou škálu náročné měřící a dokumentační techniky. Naše měřicí přístroje jsou pravidelně kalibrované v renomovaných zkušebnách. Posudky jsou kompletovány na kvalitních počítačích s dobrou antivirovou ochranou a jsou, včetně kvalitních barevných fotografií, tištěny na špičkových laserových tiskárnách s vysokým rozlišením. Naše zprávy jsou psány tak, aby obstály v případném soudním/arbitrážním sporu. Naše závěry jsme pak schopni potvrdit a obhájit i při případné veřejné obhajobě před soudem či arbitráží. Naši zaměstnanci musí splňovat i požadavky na poctivost v nejširším slova smyslu – věříme totiž, že nepoctivost vede ke ztrátě profesní sebeúcty a bez sebeúcty není možná ani úcta ke klientům.
 • Nezávislost. Poradenství je naší hlavní výdělečnou činností. Tato činnost nás živí a představuje tedy náš hlavní zájem – naše poradenství tak není podřízeno jinému hlavnímu zájmu. Neobchodujeme s nemovitostmi, ani s ničím dalším, nebereme od nikoho zprostředkovatelské provize. Nemáme další podnikatelské aktivity, nedržíme žádné investorské pozice související s posuzovaným majetkem. Nejsme nijak provázáni se společnostmi působícími v oblasti obchodu a výstavby: tj. s obchodníky, realitními či finančními zprostředkovateli (realitními, finančními či hypotečními makléři/agenty), developery, architekty, projektanty, projekt manažery, stavebními firmami či výrobci stavebních materiálů a technologií. Na daném trhu, kde působíme (tj. na trhu nemovitostí, ale ani v jiných oblastech), nemáme tedy žádné postranní zájmy. Skutečná nezávislost + skutečná odbornost = nezávislá odbornost.
 • Nestrannost. Naše písemné zprávy jsou objektivní a nestraní tudíž žádné straně sporu.
 • Ručení. V případě naší kanceláře jde o rodinnou společnost, tedy o určitou kontinuitu s delším časovým horizontem. Za případné škody odpovídá kancelář svým majetkem – základní jmění je 2 mil. Kč. Dále je kancelář profesně pojištěna pro případ možné škody vzniklé v souvislosti s poskytováním svých služeb a to na částku 5 mil. Kč (dosud jsme toto pojištění nemuseli nikdy čerpat).
 • Poslání. V dnešní době, která bývá označována jako informační, není – díky internetu a dalším zdrojům – ani tak problém určitou informaci získat (i když to stojí peníze a čas), jako spíše tuto informaci správně vyhodnotit. K tomu je zapotřebí jednak patřičná odbornost, a dále patřičná nezávislost. Na oba tyto aspekty jsme se v naší kanceláři rozhodli klást důraz. Jak již bylo řečeno, naše služby garantují odborníci, kteří tvoří špičku ve svém oboru. Naše nezávislost pak zaručuje, že odbornost je použita správně. Věříme, že tímto způsobem můžeme přispět ke kultivaci našeho technického, ekonomického, a přes soudně-znaleckou činnost i právního, prostředí. Znalec přichází do styku s důležitými a důvěrnými informacemi týkajícími se majetku, a jejich vyhodnocováním zásadně ovlivňuje zdraví daného státu.
 • Věda a umění. Tržní posuzování majetku v krizových situacích (soudní/forenzní inženýrství) je považováno za činnost na pomezí vědy a umění. Tím se chce říci, že nejde ani o činnost výhradně exaktní, ani o činnost výhradně tvořivou. Na jedné straně je tedy nutné používat běžné vědecké metody (pozorování, měření, analýza a syntéza, indukce a dedukce, apod.) a znát teorii tržního posuzování majetku. Na druhé straně je každý majetek (a nemovitost obzvláště) se všemi jeho technickými, právními a ekonomickými charakteristikami originálem a tím je i jeho posuzování tvořivou prací. Každé sklouznutí do extrému buď ryzí exaktnosti, nebo naopak ryzí tvořivosti, vede k chybným závěrům. Přitom je také nutné dodržovat pravidlo, že odbornost nesmí zamlžovat poznání, ale naopak být v souladu s tzv. „selským rozumem“ (poznání nesmí odporovat prosté logice). Kvalitní posudek se pozná podle toho, že jsou jeho postupy a závěry stručné a srozumitelné i laikovi.
 • Klient. I při zachování objektivnosti resp. nestrannosti našich zpráv se snažíme ke klientovi chovat vstřícně: před vytištěním a podepsáním zprávy zašleme předběžnou verzi našeho posudku klientovi. Klient tak má jednak možnost se přesvědčit o tom, že naše zpráva byla dokončena, splňuje deklarovanou kvalitu a zadané otázky byly stručně a srozumitelně zodpovězeny. A dále má klient možnost se k této předběžné verzi zprávy vyjádřit a požadovat, abychom popis nalezených skutečností a závěry z nich učiněné vč. jejich zdůvodnění před klientem obhájili. Klient, který zpravidla zná posuzovanou nemovitost ze všech nejlépe, tak má i určitou možnost přispět ke zkvalitnění zprávy. Tento postup není jen ryze formální, ale často vede k upřesnění či úpravě zprávy, pokud to neohrozí její objektivitu a přispěje to k jejímu zkvalitnění. Tím, že klientům nedáváme naše zprávy pouze na vědomí, ale umožňujeme jim určitou oponenturu našich zpráv, deklarujeme současně naši otevřenost (klient nekupuje „zajíce v pytli“) a odbornou připravenost obhájit naší práci.
 • Identita. Všechny výše uvedené aspekty spoluvytváří identitu (kulturu) naší kanceláře. Jelikož v našich publikacích propagujeme optimální interní mikroklima budov, považovali jsme za samozřejmé, aby tyto požadavky splňovalo i naše vlastní pracovní prostředí – je instalováno tzv. inteligentní řízení provozu kanceláře včetně prvků hlídajících kvalitu vnitřního prostředí. Snažíme se také sponzorsky podporovat aktivity směřující k obnově našich civilizačních a národních kulturních hodnot (naší národní identity): podporujeme např. třetí český překlad Bible z původních jazyků nebo projekt záchrany rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. Sponzorujeme i veřejnoprávní pražskou ZOO a jejího krásného ptáčka čečetku tmavou.